Gå till innehållet

Investeringsverksamhet

Stiftelsen för Diabetesforskning får medel för sin verksamhet genom att ta emot gåvor, donationer, testamenten och understöd samt genom att investera medlen på ett säkert och lönsamt sätt. Medlen placeras av ett investeringsutskott bestående av experter som utnämns av styrelsen. Utskottet rapporterar till styrelsens arbetsutskott.

Tanken är att stiftelsens medel ska placeras på ett säkert sätt i olika objekt och med hänsyn till att stiftelsen placerar medel långsiktigt.

Resultatet av investeringsverksamheten är avhängigt av influtna donationer och inte minst av utvecklingen på kapitalmarknaden. Tack vare stiftelsens goda ekonomiska situation samt avkastnings- och säkerhetsprinciperna i förmögenhetsförvaltningen kan stiftelsen också framöver stödja diabetesforskningen med betydande belopp.

Anslagen kan öka i takt med att stiftelsens tillgångar växer.