Gå till innehållet

Utdelningsprinciper

Stiftelsen för Diabetesforskning delar ut anslag och stipendier enligt följande principer:

  1. Stiftelsen ska stödja vetenskaplig forskning avseende diabetes och informera om forskningsresultaten.
  2. Stiftelsen fullföljer sitt ändamål genom att dela ut anslag och stipendier till vetenskaplig forskning, genom att arbeta för att förebygga och minska senkomplikationer och sociala olägenheter på grund av diabetes och för att utveckla vården och behandlingen vid diabetes.
  3. Stiftelsen stöder högkvalitativ forskning, också grundforskning. Dessutom stöder stiftelsen annan vetenskaplig forskning med diabetesanknytning än medicinsk forskning. Den vetenskapliga nivån på ett forskningsprojekt är det primära bedömningskriteriet. Vid jämnstarka ansökningar kan stiftelsen ta hänsyn till att forskning om typ 1- och typ 2-diabetes ska stödjas på lika grunder samt beakta stöd till praktisk vård, fördelningen mellan regioner och institutioner och det sökta beloppet.
  4. De fem ledamöterna i vetenskapliga utskottet poängsätter ansökningarna oberoende av varandra. Ledamöterna är jäviga att bedöma projekt där de själva är delaktiga. I förekommande fall kan vetenskapliga utskottet anlita andra experter.
  5. Donatorernas vilja respekteras inom ramen för stiftelsens allmänna anslags- och stipendiepolicy.
  6. Styrelsen beslutar om anslagen och stipendierna på framställning av vetenskapliga utskottet.
  7. Ansökningstiden går ut den 31 januari respektive år.
  8. Innan ett anslag eller ett stipendium betalas ut ska den som får forskningsmedel förbinda sig att inom två år efter året då medlen betaldes ut lämna in en rapport om hur anslaget har använts och vilka resultat forskningen har gett. Rapporten ska lämnas in till stiftelsens sekreterare. Samtidigt förbinder sig forskaren att i vetenskapliga publikationer uppge att Stiftelsen för Diabetesforskning har stött forskningen. Dessutom ska forskaren lämna särtryck av den forskning som resulterat i publikationen till stiftelsen.
  9. Med samtycke från stiftelsens arbetsutskott kan ändamålet för forskningen ändras.