Siirry sisältöön

Apurahan nosto ja maksatus

Onnittelut Diabetestutkimussäätiöltä saamastasi apurahasta! Tutustuthan näihin ohjeisiin huolella, jotta saat myöntämämme apurahan tutkimustyösi tueksi mahdollisimman joustavasti. Withdrawal in English(avautuu uuteen ikkunaan).

Alla olevista ohjeista löydät vastauksen myös siihen, kuinka sinun tulee toimia, jos haet muutosta myöntöpäätöksen mukaiseen apurahan maksatus- tai käyttöajankohtaan tai olet hankeapurahan saaja ja haet muutosta apurahapäätökseemme mahdollisesti sisältyviin työryhmäsi jäsenten työskentelyapurahoihin.

1. Apurahan nostaminen

Maksatussuunnitelman/-pyynnön laatiminen

Apurahan nostamisen edellytyksenä on maksatussuunnitelman laatiminen. Laatimasi maksatussuunnitelma on samalla sitoumus siitä, että käytät apurahan siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Ilmoitamme myöntämästämme apurahasta sähköpostitse. Myöntöpäätöksen mukana tulee henkilökohtainen koodi, jota tarvitset maksatussuunnitelman laatimiseen. Talleta koodi huolella, se löytyy vain saamastasi sähköpostiviestistä.

Maksatussuunnitelma laaditaan sähköisessä apurahajärjestelmässämme. Kirjaudu järjestelmään samoilla tunnuksilla, joilla kirjauduit apurahahakemusta laatiessasi.

Jos kaksi- tai yksivuotiseen hankeapurahaan sisältyy työryhmän jäsenille myönnettyjä henkilökohtaisia työskentelyapurahoja, tulee työryhmän vetäjän tehdä maksatussuunnitelma järjestelmässä myös työryhmän jäsenten puolesta.

Yksivuotisten apurahojen maksatussuunnitelma tulee laatia marraskuun loppuun mennessä samana vuonna, kun apuraha on myönnetty.

Kaksivuotisten apurahojen maksatussuunnitelma tehdään yhdellä kertaa, mutta apurahat maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän maksatuspyyntö tulee tehdä marraskuun loppuun mennessä sinä vuonna, kun apuraha on myönnetty, ja toisen osan seuraavan vuoden marraskuun loppuun mennessä.

Jos kaksivuotiseen apurahaan sisältyy työryhmän jäsenten henkilökohtaisia apurahoja, maksetaan ne aina kerralla, yhdessä erässä.

Apurahan maksaminen ja maksuaikataulu

Maksamme apurahan esittämäsi ja säätiön hyväksymän maksatussuunnitelman mukaisesti seuraavasti:

Maksamme kaksi- ja yksivuotiset hankeapurahat aina tutkimuslaitosten pankkitileille, emme henkilökohtaisille pankkitileille. Henkilökohtaiset työskentelyapurahat voimme maksaa myös apurahan saaneiden pankkitileille.

Kaikkien apurahojen maksamisen edellytyksenä on suomalainen pankkitili, IBAN-tilinumero ja maksatussuunnitelman huolellinen täyttäminen.

Meillä ei ole vakiintuneita apurahojen maksupäiviä – maksamme apurahoja ympäri vuoden. Huomaathan kuitenkin, että kesälomakaudella juhannuksesta elokuun loppuun sekä jouluna ja vuoden vaihteessa apurahojen maksussa on taukoja. Tarkempia tietoja taukojen kestosta ja ajoituksesta voit tarvittaessa kysyä: taina.hietaharju(at)diabetes.fi.

Overhead eli tutkimuslaitosten hallintokustannukset

Tutkimuslaitosten overhead sisältyy myöntämiimme apurahoihin. Sen osuus saa olla enintään 10 % myönnetystä apurahasummasta.

2. Apurahan käyttöaika

Yksivuotiset apurahat tulee käyttää kahden vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä 31.12. mennessä ja kaksivuotiset apurahat kolmen vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä 31.12. mennessä. Esimerkiksi:

Käyttämättä jäänyt apuraha

Jos maksatussuunnitelmaa ei laadita, eikä apurahaa pyydetä maksettavaksi määritellyn käyttöajan puitteissa, palautuu apuraha automaattisesti Diabetestutkimussäätiölle. Myös jo maksettu apuraha tulee palauttaa säätiölle, jos sitä ei voida käyttää apurahahakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen.

3.Henkilökohtaisia apurahoja vai palkkaa tutkimusryhmän jäsenille?


Diabetestutkimussäätiön hyvässä hallintotavassa edellytetään, että hankeapurahamme saaneet tutkimusryhmien vetäjät eivät maksa meiltä saamastaan apurahasta edelleen apurahoja tutkimusryhmiensä jäsenille.

Jos hankeapurahaan halutaan sisällyttää työskentelyapurahoja tutkimusryhmän jäsenille, tulee työskentelyapurahojen sisältyä alkuperäiseen apurahahakemukseen (henkilön nimi, työskentelykuukaudet ja apurahasumma). Mikäli työryhmän jäsenten nimet eivät ole tiedossa apurahahakemuksen jättämisen hetkellä, voidaan henkilökohtaista työskentelyapurahaa hakea henkilölle NN.

Myönnetyt työskentelyapurahat näkyvät apurahan myöntöpäätöksessä. Työskentelyapurahat on tarkoitettu nimenomaan tutkijoiden toimeentulon turvaamiseen, ei muihin tutkimuskuluihin.

Jos työskentelyapurahoja ei ole haettu ja / tai myönnetty, voi hankeapurahasta maksaa ryhmän jäsenille ainoastaan palkkaa. Tutkimusryhmän vetäjä tai tutkimuslaitos vastaa tällöin työnantajan velvollisuuksista.

Muutokset henkilökohtaisiin työskentelyapurahoihin

Mikäli hankeapurahasta halutaan maksaa henkilökohtaisia työskentelyapurahoja tutkijoille, joita ei ole mainittu alkuperäisessä hakemuksessa tutkimusryhmän jäseninä (mukaan lukien mahdolliset NN), tulee tutkimusryhmän vetäjän hakea lupaa maksaa heille henkilökohtaista apurahaa.

Hakemus laaditaan tällä lomakkeella(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Hakemuksia koskevat päätökset tekee säätiön puheenjohtaja asiamiehen esityksestä.

4. Ilmoitukset Melaan ja verottajalle

Diabetestutkimussäätiö ilmoittaa maksamistaan apurahoista Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen Melaan ja verohallintoon. Jos hankeapurahaan sisältyy henkilökohtaisia työskentelyapurahoja, teemme ilmoitukset myös niistä.

Työryhmän vetäjän ja mahdollisten työryhmän jäsenten sekä henkilökohtaisen työskentelyapurahan saaneiden tulee oma-aloitteisesti laatia ilmoitukset saamistaan apurahoista (ja hankeapurahasta mahdollisesti maksetuista palkoista) Melaan(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ja verohallintoon.

Apurahojen verotuskohtelusta löytyy tietoa verohallinnon verkkosivuilta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

5. Muutokset apurahan maksatukseen tai käyttöajankohtaan

Jos apurahan saajan tai mahdollisen työryhmän jäsenen tilanne muuttuu apurahahakemuksessa esitetystä siten, että alkuperäisen tutkimus- ja maksatussuunnitelman noudattaminen ei ole mahdollista, voidaan apurahan maksatus keskeyttää, muuttaa maksatuksen aikataulua tai maksatukseen tehdä muita muutoksia. Apuraha voidaan myös peruuttaa kokonaan.

Tyypillisiä apurahan käyttöajan jatkamiseen oikeuttavia tilanteita ovat esimerkiksi tutkijan perhevapaa tai tutkijasta riippumaton ylivoimainen este.

Muutoshakemukset tulee aina tehdä säätiöön sähköisellä lomakkeella, ja muutoksia voidaan tehdä vasta, kun ne on säätiössä hyväksytty. Säätiö ilmoittaa päätöksestään sähköpostitse, muuta vahvistusta emme toimita.

Laadi muutoshakemus tällä lomakkeella(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Ota tarvittaessa yhteys asiamieheemme, janne.mikkonen(at)diabetes.fi, p. 050 310 6608.

6. Käyttöselvityksen laatiminen

Apurahan käytöstä tulee laatia käyttöselvitys. Selvitys laaditaan sähköisessä apurahajärjestelmässämme.

Käyttöselvityksen laatiminen määräajassa on edellytys mahdollisille myöhemmille apurahamyönnöille.

Katso ohjeet käyttöselvityksen laatimiseen.

7. Lisätietoja

Maksatussuunnitelman laatimiseen ja apurahojen maksuun liittyvät tiedustelut: toimistopäällikkö Taina Hietaharju, Suomen Diabetesliitto, taina.hietaharju(at)diabetes.fi, p. 050 466 6617.

Apurahan käyttöön (muutospyynnöt) liittyvät tiedustelut: asiamies Janne Mikkonen, Diabetestutkimussäätiö, janne.mikkonen(at)diabetes.fi, p. 050 310 6608.