Gå till innehållet

Ansökning

Stipendier 2024

Stiftelsen för Diabetesforskning delar ut 550 000 euro i stipendier 2024. Ansökningstiden var 2–31 januari 2024.

År 2024 tillämpas även bidragen från Kyllikki ja Uolevi Lehikoisen säätiö (Kyllikki och Uolevi Lehikoinen stiftelsen) på vårt elektroniska bidragssystem. Den totala summan av anslagen är 45 000 euro och delas ut som arbetsstipendier till unga forskare.

Ett- och tvååriga stipendier

Stipendierna kan betalas in på ett universitets eller ett forskningsinstituts forskningskonto till fullt belopp. Vi rekommenderar att högst tio (10) procent betraktas som allmänna omkostnader. Beslutet om beloppet för allmänna omkostnader (overhead) måste nämnas i ansökan.

Personliga stipendier (arbetsstipendier)

Vi rekommenderar att du söker stipendium för arbete i minst fyra månader för att kunna pensionsförsäkra dig enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Läs mer på LPAs webbsida(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Personliga stipendier 2024 efter lärd grad:

Personliga stipendier betalas ut som engångsbelopp.

Ansökningsanvisningar

Vår elektronisk ansökningblankett finns här:

Skicka följande bilagor med din elektroniska ansökan i en enda PDF-fil:

  1. Forskningsplan
  2. Meritförteckning för den som leder forskningsgruppen eller den som söker personligt stipendium
  3. Publikationsförteckning (utan uppgifter om IF, JR och TC)
  4. Godkännande från etiska kommittén (human- eller djurforskning).

Närmare information om strukturen (punkter 1, 2 och 3) finns på finska och på engelska. Här på finska(avautuu uuteen ikkunaan), här på engelska.

Det ska framgå av ansökan vilken typ av stipendium du söker och den ska innehålla uppgifter om stipendiebudgeten och en kalkyl för de totala projektkostnaderna. Vidare ska budgeten visa hur stipendiemedlen är uppdelade på dels arbetsstipendium, dels kostnader för apparatur och övriga utgifter samt för hur många månader du söker arbetsstipendium.

Det ska också framgå klart och tydligt vad du har för avsikt att göra med stipendiet. Om syftet är att skriva doktorsavhandling, ska det framgå hur långt arbetet har kommit.

Ansökningarna till stiftelsen håller hög nivå, och vi kan därför bara bevilja en del av de sökande stipendium. För att så många bra sökande som möjligt ska få forskningsanslag prioriterar vi sökande som inte har fått stipendium från oss året innan ansökningsåret eller de två föregående åren före ansökningsåret (tvååriga stipendier).

Närmare information

Har du frågor om ansökningsblanketterna, hur dem ska fyllas i eller om ansökningsprocessen? Vänd dig i så fall till Valma Harjutsalo, vetenskaplig sekreterare på Stiftelsen för Diabetesforskning, mobil 044-076 27 07, e-post valma.harjutsalo(snabel-a)helsinki.fi.

Tekniska frågor om webbtjänsten för stipendieansökan kan skickas till hakemustuki(snabel-a)datalink.fi.

Hur din ansökning behandlas?

Uppgifterna i ansökningshandlingarna bildar ett personregister som förs, bevaras och arkiveras av Stiftelsen för Diabetesforskning. De sökande har rätt att kontrollera och rätta felaktiga uppgifterna i registret. Kontakta stiftelsen om du vill utnyttja rätten. Uppgifterna och dokumenten ges ut till de experter som bedömer ansökningarna.

Via den elektroniska ansökningsblanketten kan du ge ditt samtycke till att uppgifterna registreras av stiftelsen. Vi publicerar namnen och forskningsämnena för alla bidragsmottagare på vår hemsida och i vår tryckta årsredovisning.

Dataskyddsbeskriving(avautuu uuteen ikkunaan)

.